گواهی نامه های شرکت پارسیان تابلو فجر

Iso 45001-2018
ایزو ۴۵۰۰۱ : ۲۰۱۸
Iso 14001-2015
ایزو ۱۴۰۰۱ : ۲۰۱۵
Iso 9001-2015

ایزو ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵

Factory License
مجوز کارخانه توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر شده است
IEIS
عضو سندیکای صنایع برق ایران (IEIS)
MBA

گواهی عضویت اتاق بازرگانی

IEIS
عضو انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران (IEPMA)

  تأییدیه فهرست فروشندگان شرکت ملی نفت ایران

( NIOC )

 تأییدیه فهرست فروشندگان توانیر

(مدیریت تولید ، انتقال و توزیع برق ایران)

مشارکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

مشارکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

لوح تقدیر چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

لوح تقدیر شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

fa_IR